Σχετικά με το έργο

Μεθοδολογία

Τα επιλεγμένα σκευάσματα βιοδιεγερτών θεωρούνται αποτελεσματικά όσον αφορά την ανοχή των φυτών σε μειωμένη διαθεσιμότητα νερού και θρεπτικών στοιχείων. Οι βιοδιεγέρτες θα εφαρμοστούν πιλοτικά σε 6 επιλεγμένες θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας σε 2 κύριες αλλά διαφορετικές θερμοκηπιακές περιοχές της Κρήτης, στους Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου και Α.Σ. Ανατολή, με στόχο να περιοριστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να μειωθούν οι εισροές νερού και λιπασμάτων στις καλλιέργειες.

Θα δοκιμασθούν συγκεκριμένες δοσολογίες των σκευασμάτων και χρόνοι εφαρμογής και θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις αυτών των ουσιών στην παραγωγή και ποιότητα των καρπών. Οι δοσολογίες και οι τεχνικές εφαρμογής θα βασιστούν σε αποτελέσματα προκαταρκτικών πειραμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί από την ομάδα του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων. Οι θετικές επιπτώσεις των χρησιμοποιηθέντων βιοδιεγερτών στην παραγωγή εμπορεύσιμων προϊόντων και την διατροφική τους αξία θα αξιολογηθούν ποσοτικά από το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών.

Τα επιλεγμένα σκευάσματα βιοδιεγερτών είναι από την ελληνική εταιρεία HUMOFERT το Nitrostim, μικροβιακός βιοδιεγέρτης ανάπτυξης και από την ιταλική εταιρεία MUGAVERO ο βιοδιεγέρτης Kelpstar, εκχύλισμα από καφέ φύκια Ecklonia maxima και ο Tyson, βιοδιεγέρτης υδρολυμένης πρωτεΐνης.

Πρωτοτυπία και καινοτομία του έργου

Η σπουδαιότητα του έργου έγκειται στην παραγωγή καινοτόμων γνώσεων σχετικά με την αύξηση των αποδόσεων τη τομάτας καθώς και στη σύνταξη ενός οδηγού ορθών πρακτικών για τη χρήση νέων προϊόντων βιοδιεγερτών σε λαχανοκομικές καλλιέργειες υπό χαμηλών χημικών εισροών και νερού. Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, η εφαρμογή των συγκεκριμένων βιοδιεγερτών στην τομάτα αναμένεται να περιορίσει κατά περίπου 15-20% την κατανάλωση νερού και λιπασμάτων, χωρίς ουσιαστική μείωση της παραγωγής και της ποιότητας των προϊόντων.

Επιπλέον, οι δοκιμές που θα γίνουν σε επίπεδο θερμοκηπίου με την συμμετοχή των αγροτών και οι ενημερώσεις που θα πραγματοποιηθούν για τις νέες τεχνικές και εφαρμογές και την οικονομικότητα τους θα προσφέρουν γνώση και εμπειρία σε αγρότες, επιστήμονες, εταιρείες αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Τέλος, τα αποτελέσματα από τις δοκιμές των συγκεκριμένων βιοδιεγερτών στην τομάτα θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά της γνώσης και σε άλλες παρόμοιες θερμοκηπιακές καλλιέργειες.   

Ρόλος στο έργο

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ έχει αναλάβει το συντονισμό των μελών της Επιχειρησιακής Ομάδας για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου καθώς και τις ενέργειες για την διαχείριση και την ολοκλήρωση του έργου. Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ επιλέγοντας τους κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας, θα καλύψει όλες τις κατηγορίες δραστηριοτήτων προώθησης. Με συστηματική διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω του τύπου, με στοχευμένη ψηφιακή καμπάνια τα αποτελέσματα θα διαχέονται μέσω του διαδικτύου. Μέσω της συμμετοχής σε συνέδρια θα διαδοθούν τα αποτελέσματα στον επιστημονικό κόσμο. Η διοργάνωση τοπικής ημερίδας με στόχο τον αγροτικό κόσμο και τους φορείς αγροτικής πολιτικής θα αναδείξει την αναγκαιότητα της καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο. Μέσω μιας ημερίδας δικτύωσης με ΕΟ από όλη την Ελλάδα θα καλυφθεί α) η πανελλαδική διάχυση των αποτελεσμάτων και β) το χάσμα ανάμεσα στον αγροτικό και επιστημονικό κόσμο με σκοπό τη μεταφορά της καινοτομίας στις επιχειρήσεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Γ.Π.Α.

Το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. συντονίζει το επιστημονικό κομμάτι του έργου και συγκεκριμένα, συντονίζει μαζί με τους Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου και Α.Σ. Ανατολής την εφαρμογή των βιοδιεγερτών, την καταγραφή των αποδόσεων, τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις. Είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ώστε να δημιουργηθούν κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής για τη χρήση νέων βιοδιεγερτών για καλλιέργεια θερμοκηπιακή τομάτας. Επιπλέον αναλαμβάνει την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της συμμετοχής σε συνέδρια και μέσω της συμμετοχής σε ημερίδες και σε δράσεις δικτύωσης.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΟΣ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ»

Στις καλλιέργειες τομάτας των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων των παραγωγών – μελών του Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου και του Α.Σ. Ανατολής πραγματοποιείται η πιλοτική εφαρμογή των καινοτόμων βιοδιεγερτών με την μείωση των αναγκών των φυτών σε νερό και λίπανση και την υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών προς το περιβάλλον. Οι Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου και Α.Σ. Ανατολής μαζί με το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γ.Π.Α. συντονίζουν την εφαρμογή των 3 βιοδιεγερτών, την καταγραφή των αποδόσεων, τις δειγματοληψίες και τις αναλύσεις. Οι Α.Ο.Ε.Σ. Τυμπακίου και Α.Σ. Ανατολής είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση των θερμοκηπιακών μονάδων καλλιέργειας τομάτας και για τις απαιτούμενες καταγραφές και ενέργειες για την άντληση δεδομένων. Τέλος, προωθούν την καινοτόμο ιδέα μέσω της συμμετοχής τους στις ημερίδες και στις δράσεις δικτύωσης που διοργανώνονται.


Μετάβαση στο περιεχόμενο